Prioridades científicas

Prioridades científicas

As prioridades científicas da Agrupación son as seguintes:

01

Preservación e mellora do medio ambiente e adaptación ao cambio climático e global

Esta prioridade desenvolverá coñecemento que contribúa a una maior sustentabilidade do medio ambiente e do patrimonio construído, e a lograr unha maior resiliencia fronte os riscos do cambio climático fundamentalmente.

Entre as liñas de traballo que se potenciarán a priori atópanse as seguintes:

 • Restauración e reconversión de espazos degradados e en desuso (espazos industriais, fábricas abandonadas, canteiras, vías ferroviarias, etc.);
 • Modelos climáticos e oceanográficos e o seu uso na predición de riscos e na toma de decisións;
 • Modelos de planificación e rexeneración urbana e costeira para espazos públicos máis resilientes a fenómenos climáticos extremos;
 • Adaptación de infraestruturas a fenómenos climáticos extremos e ás consecuencias do cambio climático;
 • Estudio e solucións vinculadas ás infraestruturas e a biodiversidade e a xestión de recursos naturais.
S_SDG_Icons-01-18
S_SDG_Icons-01-11
S_SDG_Icons-01-13

02

Xestión sustentable de recursos hídricos, enerxéticos e economía circular

É prioritario desenvolver investigación que contribúa a impulsar os usos sustentables dos recursos hídricos e mellorando a súa dispoñibilidade e saneamento, favorecer o acceso á enerxía, especialmente as sustentables que faciliten a transición enerxética, e preservar e mellorar o medio ambiente con actuacións que aporten resiliencia fronte aos riscos do cambio climático fundamentalmente.

Entre as liñas de investigación que se impulsarán dende a agrupación se atopan as seguintes:

 • Desenvolvemento de métodos e técnicas para o uso sustentable dos recursos hídricos de forma ordenada e integrada, mantendo un bo estado cuantitativo, químico e ecolóxico das augas. Seguridade hídrica;
 • Reutilización de augas, impulsando solucións baseadas na natureza; Monitorización e control de contaminantes;
 • Análise de modelos de redución de demanda enerxética, identificación de fontes alternativas de enerxías renovables e modelos de xestión local de recursos renovables;
 • Desenvolvemento urbano sensible á auga (DUSA) e potenciación de sistemas urbanos de drenaxe sustentable (SUDS);
 • Deseño e produción de produtos circulares, incluíndo a xestión de residuos e augas residuais que xeren novas oportunidades innovadoras de crecemento económico;
 • Desenvolvemento de sistemas enerxéticos eficientes;
 • Sistemas de almacenamento, transporte e xestión intelixente da auga e outros recursos.
S_SDG_Icons-01-18
S_SDG_Icons-01-02
S_SDG_Icons-01-06
S_SDG_Icons-01-07
S_SDG_Icons-01-12

03

Deseño estrutural eficiente en edificación

O obxectivo dun deseño estrutural eficiente é perseguido a través dunha dobre vía. Por unha banda, mediante o uso de materiais ecoeficientes como a madeira. Por outra banda, a través dun deseño de sistemas e propostas estruturais que reducen o consumo de material.

As liñas de investigación que mellorarán esta prioridade son dúas:

 • Deseño de forxados de alto rendemento mediante sistemas mixtos ou compostos de madeira e formigón;
 • Deseño de estruturas modulares de luz e/ou despregables adecuadas para a execución de solucións habitacionais de emerxencia.

04

Deseño estrutural eficiente e sustentable. Enxeñería do vento e aeronáutica

Esta prioridade científica concéntrase na aplicación de técnicas de análise computacional e experimental que conduzan á optimización de pontes de gran vano e de estruturas de enxeñería aeroespacial. Tamén doutras estruturas onde a enxeñería do vento é decisiva como son as torres de aeroxeradores. Esta prioridade se centrará no estudio das cargas estáticas, dinámicas e aerodinámicas non estacionarias, así como a fiabilidade en réxime probabilista para garantir a súa sustentabilidade.

No marco desta prioridade se potenciarán as seguintes liñas fundamentalmente:

 • Optimización de estruturas. Fiabilidade de estruturas;
 • Enxeñería de pontes de gran vano;
 • Aeroelasticidade, enxeñería do vento, estruturas de soporte para a xeración de enerxía eólica;
 • Estudios de crashworthiness en enxeñería do automóbil, estudos de impacto en enxeñería aeronáutica;
 • Enxeñería sísmica.
S_SDG_Icons-01-18
S_SDG_Icons-01-09

05

Integración de sistemas e deseño eficiente en enxeñaría costeira, portuaria e do transporte para unha mobilidade sustentable

O consumo de tempo, de enerxía e a pegada ecolóxica xerada converten o transporte nunha das necesidades con maior impacto sobre o medio natural e os seus recursos. O transporte marítimo é o que move mais toneladas no mundo, e require por iso infraestruturas costeiras e portuarias eficientes, seguras, e ben conectadas cás infraestruturas e modos de transporte terrestres, aéreos e fluviais. O reto da mobilidade intelixente, segura e sustentable, e todas as súas implicacións na enxeñaría, é o eixo científico desta prioridade.

Entre as liñas de traballo que se desenvolverán nesta prioridade están as seguintes:

 • Desenvolvemento de enfoques integrados de mobilidade que inclúan redes de transporte e planificación territorial integrada;
 • Tecnoloxías para o desenvolvemento dun modelo de transporte sustentable;
 • Modelos de sistemas e rutas de transporte intelixente que melloren a xestión e operación de redes de transporte;
 • Planificación territorial para a mobilidade sustentable a través de infraestrutura verde e que desenvolva oportunidades para o transporte multimodal;
 • Ferramentas expertas para o modelado, a planificación, a xestión e a avaliación de plans de mobilidade;
 • Deseño e optimización funcional e estrutural de estruturas portuarias e de protección costeira; Identificación de umbrais de movemento límite en muelle e de seguridade en dique por rebase;
 • Tecnoloxías innovadoras e instrumentación en estruturas portuarias e modelo físico;
 • Caracterización de dinámicas mariñas: nivel do mar, ondas, correntes, ...; Dinámica litoral e degradación de estruturas costeiras, fluviais e rías;
 • Xestión visual de equipamentos, infraestruturas e territorio; Eficiencia enerxética en buques.
S_SDG_Icons-01-18
S_SDG_Icons-01-11
S_SDG_Icons-01-14

06

Deseño, desenvolvemento e monitorización de materiais, procesos e construcións innovadores, seguros, durables e sustentables

A través desta prioridade afróntase o reto de crear arquitecturas residenciais, industriais e infraestruturas robustas, resilientes, durables e sustentables. Se nutre dos dous Campus Especializados, Innova e Sustentabilidade, encaixa cós retos 1 e 2 de RIS3, e constitúe un dos trazos fundamentais do programa H2020 a través da Cidade do Futuro.

Alcanza todos os procesos vencellados á construción, é dicir, o prantexamento, a concepción, a selección e desenvolvemento de materiais, a simulación, a execución, o uso, a xestión e a reintegración.

Entre as liñas de traballo que se desenvolverán, a priori considéranse as seguintes:

 • Análise experimental e numérico de estruturas;
 • Seguridade estrutural;
 • Edificación pasiva e bioclimática baseada en solucións construtivas adaptadas ao clima atlántico e materiais locais;
 • Tecnoloxías da construción, fiabilidade e deseño óptimo;
 • Eco-materiais e novos materiais de baixo impacto ambiental;
 • Adaptación de infraestruturas para o cambio climático;
 • Edificación sustentable con criterios de eficiencia enerxética que leven a redución de emisións e a pegada ecolóxica;
 • Simulación eficiente do ciclo de vida completo da construción, Monitorización do medio natural, do patrimonio construído e de procesos industriais.
S_SDG_Icons-01-18
S_SDG_Icons-01-09
S_SDG_Icons-01-11
S_SDG_Icons-01-12
S_SDG_Icons-01-13

07

Simulación numérica de problemas de enxeñaría relacionados cá xestión innovadora e sustentable dos recursos naturais, e có impulso e mellora da competitividade industrial, da economía do coñecemento e da calidade de vida

El CITEEC se apoia fortemente na experimentación como fonte de coñecemento, pero esta característica fai necesario dispoñer de ferramentas de simulación numérica. Grazas a combinación de ambos recursos poden deseñarse ensaios eficaces que revertan na mellora dos modelos preditivos.

A maioría de grupos participantes nesta proposta dispoñen de tecnoloxía para a simulación, aínda que neste campo destaca a actividade do grupo (GMNI). Entre as liñas que esta prioridade desenvolverá están todas as expostas anteriormente, abordadas mediante simulacións numéricas baseadas en modelos físico-matemáticos, os estudos de optimización en todas as ramas do coñecemento, e incluso algunhas aliñadas có reto 3 de RIS3, é dicir, o desenvolvemento de modelos vencellados ás ciencias da saúde e a calidade de vida (crecemento de tumores, fluxo sanguíneo,…).

Entre as liñas de investigación que se impulsarán dende a agrupación se atopan as seguintes:

 • Deseño óptimo de instalacións e sistemas enerxéticos off-shore con mecánica computacional ultraprecisa;
 • Formulación computacional de optimización estrutural e aeroelástica de taboleiros de dobre caixón nas pontes de gran luz con fluxo turbulento e incertidumbres mecánicas;
 • Cálculo probabilístico de inundacións con modelos hidrolóxicos a partir de estimacións de radar;
 • Modelos computacionais da microvasculatura do cancro: descifrando a topoloxía e capacidade de transporte das redes de capilares inducidas por tumores.
S_SDG_Icons-01-18
S_SDG_Icons-01-03
S_SDG_Icons-01-09